Posted on

Σήμανση CE

σημανση ce logo

Σήμα Πιστοποίησης Ποιότητας CE

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Η σήμανση CE αποτελεί μέρος της νομοθεσίας εναρμόνισης της ΕΕ. Είναι σήμα πιστοποίησης ποιότητας . Αποτελεί ένα ορατό  δείκτη που δηλώνει ότι

  • το προϊόν που φέρει τη σήμανση , βρίσκεται σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Σχετική Κοινοτική Νομοθεσία Εναρμόνισης).
  • Πληροί όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την  εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, ασφάλειας και  προστασίας  των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ CE

Τα γράμματα C και E που σχηματίζουν το λογότυπο, προέρχονται από την συντομογραφία της γαλλικής φράσης «Conformite Europeene» που σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΦΟΡΑ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE ;

Η σήμανση CE  αφορά εκείνα τα  προϊόντα που διατίθενται στις αγορές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να συμμορφώνονται προς το σύνολο της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

  • Δεν υπάγονται όλα τα προϊόντα στην υποχρέωση για σήμανση CE. Δεν απαιτείται σήμανση για : χημικά, καλλυντικά, τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα.
  • Απαιτείται σήμανση CE για : Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές ,ιατρικά αναλώσιμα, ιατρικός ιματισμός μιας χρήσης,διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro, μέσα ατομικής προστασίας, όργανα μέτρησης, εξοπλισμός ραδιοφώνου και τηλεπικοινωνιών,  καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη,οικιακά ψυγεία και καταψύκτες,λέβητες ζεστού νερού,ανελκυστήρες,ηλεκτρολογικό υλικό,  παιχνίδια κ.α.  Τα είδη  αυτά αναφέρονται ρητά σε συγκεκριμένες Οδηγίες (Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης).Το σήμα πιστοποίησης ποιότητας CE ,φανερώνει ότι τα προϊόντα τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Οδηγίες της κοινοτικής νομοθεσίας και μπορούν νομίμως να κυκλοφορούν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)  και να διακινούνται  ελεύθερα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν υπόκειται σε περισσότερες από μια Οδηγίες ,οι οποίες όλες προβλέπουν την τοποθέτηση του σήματος CE, το σήμα φανερώνει ότι το προϊόν είναι συμμορφούμενο προς τις διατάξεις όλων των οδηγιών αυτών.
  • Η τοποθέτηση του σήματος είναι απαγορευμένη σε προϊόντα για τα οποία είτε δεν ισχύουν οι προδιαγραφές της ΕΕ ή δεν προβλέπεται  από τις σχετικές οδηγίες.
  • Σε κάποιες περιπτώσεις ,παράλληλα με τη σήμανση CE απαιτείται και ένας  τετραψήφιος κωδικός που αντιπροσωπεύει τον αριθμό ταυτότητας του αντίστοιχου κοινοποιημένου οργανισμού που απαιτείται για τη διεξαγωγή της πιστοποίησης του προϊόντος.

ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΚΤΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE;

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ;

Για τα προϊόντα που σύμφωνα με τις Οδηγίες απαιτείται σήμανση ,την αποκλειστική υποχρέωση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος-πιστοποίηση , φέρει ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής οφείλει να προβεί σε ένα σύνολο διαδικασιών με τις οποίες θα  επαληθεύσει ότι το προϊόν του συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας όπως προβλέπονται από την Σχετική  Οδηγία στην οποία υπάγεται το προϊόν  και  μπορεί να διακινείται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή αγορά .

Ο κατασκευαστής δηλαδή φέρει την αποκλειστική νομική ευθύνη.

Για κάθε τέτοιο προϊόν ο κατασκευαστής υποχρεούται να καταθέσει φάκελο με εκτενή τεχνική τεκμηρίωση που να δείχνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.  Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει: α) Τεχνικό φάκελο με πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι έγιναν οι κατάλληλες δοκιμές και ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα εφαρμοζόμενα πρότυπα. β) Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ ,η οποία περιέχει την ταυτότητα προϊόντος, Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα που εφαρμόζονται, και το όνομα του κοινοποιημένου οργανισμού που διενεργεί τον έλεγχο. γ)την τοποθέτηση του σήματος CE. (σχήμα και την περιοχή  σήμανσης,  συσκευασία του προϊόντος καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα).

Οι εισαγωγείς και οι  διανομείς έχουν  επίσης νομική ευθύνη και οφείλουν να επαληθεύουν την ύπαρξη και παρουσία της σήμανσης CE και να διαθέτουν την απαραίτητη τεκμηρίωσης υποστήριξης.

Το κάθε Κράτος μέλος έχει την ευθύνη για την εποπτεία της αγοράς και την  εφαρμογή των κανόνων.  Οι  εθνικές αρχές ελέγχου των κρατών μελών μπορούν να αποσύρουν από τα τελωνεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες ,τα μη συμμορφούμενα  προϊόντα . Οι αρχές έχουν την εξουσία να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις και να κατάσχουν  αρχεία και προϊόντα. Τη σήμανση CE διαχειρίζεται κυρίως η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ.

Σε εθνικό επίπεδο δραστηριοποιείται  ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει η CEN (European Committee for Normalization). Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει ο ISO (International Organization for Standardization) που εδρεύει στη Γενεύη ενώ ειδικά για τα ηλεκτροτεχνικά θέματα υπάρχει η IEC (International Electrotechnical Committee) και για την πληροφορική η JTC1.

ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ CE

Το σήμα CE πρέπει να είναι εμφανές, ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.  Τοποθετείται συνήθως στην πίσω πλευρά του προϊόντος . Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί στο ίδιο το προϊόν η σήμανση τοποθετείται στην συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα, αν προβλέπεται από τη  σχετική οδηγία.

Σήμα Πιστοποίησης Ποιότητας CE
Εικ1. Το σήμα Πιστοποίησης Ποιότητας CE

Το μέγεθος του λογότυπου CE δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 5mm .Και τα δύο γράμματα «C» και « E»  πρέπει να έχουν ακριβώς την  ίδια κάθετη διάσταση.

Τα C και E σχηματίζονται από τέλεια ημικύκλια. Η μεσαία γραμμή στο γράμμα Ε τερματίζει  στο εσωτερικό του ημικυκλίου.

Κατά τη μεγέθυνση ή σμίκρυνση οι αναλογίες  του πρέπει να διατηρούνται.

Το σήμα μπορεί να είναι έγχρωμο, συμπαγές ή με περίγραμμα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις χρώματος για τα γράμματα και το φόντο.Οι συνδιασμοί των χρωμάτων για το Πρώτο πλάνο και το φόντο θα πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε το λογότυπο να είναι καθαρά ορατό.

Αν πρέπει να προστεθεί  και άλλου τύπου  σήμανση στα προϊόντα τοποθετείται με την προϋπόθεση ότι δεν μειώνεται η ορατότητα και η αναγνωσιμότητα της σήμανσης CE.

ΨΕΥΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες χωρίς να υποβληθούν σε καμία διαδικασία αξιολόγησης τοποθετούν σήμα CE στα προϊόντα τους, προκειμένου να  διεισδύσουν και να κυκλοφορήσουν  στην ευρωπαϊκή αγορά. Με την παραπλανητική αυτή πράξη εξαπατούν τους καταναλωτές ,με προϊόντα επικίνδυνα, επιβλαβή για τη δημόσια υγεία και  ασφάλεια  ή και για την προστασία του περιβάλλοντος . Παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθώς απαγορεύεται η τοποθέτηση σημάνσεων σε προϊόντα που ενδέχεται να εξαπατήσουν τρίτους ως προς τη σημασία και τη μορφή της σήμανσης CE.  ‘Ένα τέτοιο  σήμα «CE»  που ήδη κυκλοφορεί και σημαίνει «China Export»  δηλώνει ότι απλά το προϊόν κατασκευάστηκε στην Κίνα και κυκλοφορεί χωρίς  κατάλληλες προδιαγραφές.

Το ψεύτικο σήμα CE  παρουσιάζει πολύ μικρές διαφορές και δεν είναι εύκολο να το διακρίνει κανείς με μια πρώτη ματιά.  Συνεπώς πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής  ποια είναι τα χαρακτηριστικά του γνήσιου σήματος  CE.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

σήμανση ce σωστό και λάθος
Εικ.2 Σωστή και Λάθος σήμανση CE
  • Στο ψεύτικο σήμα,  τα C και E δεν σχηματίζονται από τέλεια ημικύκλια, δηλαδή οι άνω και κάτω βραχίονες εκτείνονται κατά ένα τετράγωνο πέρα ​​από τα ημικύκλια .
  • Η απόσταση μεταξύ των γραμμάτων είναι είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή.Εικ. 2
  • Ο μεσαίος βραχίονας του Ε δεν τερματίζει στο εσωτερικό του ημικυκλίου. Εικ.3

 

 

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η παραχάραξη του σήματος επιφέρει κυρώσεις που διαφέρουν ανάλογα με την αντίστοιχη εθνική διοικητική και ποινική νομοθεσία. Οι νομικές συνέπειες εξαρτώνται από τη σοβαρότητα του εγκλήματος. Ανάλογα με την περίπτωση  μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο  ή ακόμα και φυλάκιση.  Αν  ο κατασκευαστής  επαληθεύσει τη συμμόρφωση του προϊόντος με την ισχύουσα νομοθεσία ίσως και να μην  αναγκαστεί να το αποσύρρει από την αγορά της ΕΕ.

σήμανση ce γνήσιο και ψευτικα
Εικ.3 Διαφορές σήμανσης γνήσιου και ψεύτικου CE

 

ΧΩΡΕΣ  ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE;

Η σήμανση CE σε προϊόντα είναι υποχρεωτική σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ, καθώς και στη Νορβηγία, την Ισλανδία ,το Λιχτενστάιν και στην Ελβετία που αποτελούν μέρος του ΕΟΧ. Η  σήμανση CE είναι υποχρεωτική και στην  Τουρκία που αν και δεν είναι μέλος της ΕΕ ούτε υπογράφει τον ΕΟΧ,έχει εφαρμόσει πλήρως την πλειονότητα των ευρωπαϊκών οδηγιών σήμανσης CE.

Οι χώρες με υποχρεωτική σήμανση είναι

Αυστρία ,

Βέλγιο ,Βουλγαρία

Γαλλία,  Γερμανία

Δανία ,

Ελβετία, Ελλάδα ,Εσθονία

Ηνωμένο Βασίλειο ,

Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία

Κροατία ,Κύπρος

Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν ,Λουξεμβούργο

Μάλτα

Νορβηγία

Ολλανδία, Ουγγαρία

Πολωνία, Πορτογαλία

Ρουμανία

Σλοβακία, Σλοβενία ,Σουηδία

Τουρκία,  Τσεχική Δημοκρατία

Φινλανδία

 

 

ΠΗΓΕΣ

https://ec.europa.eu/growthttps://support.ce-check.eu/hc/en-us/articles/360008642600-How-To-Distinguish-A-Real-CE-Mark-From-A-Fake-Chinese-Export-Mark

https://ec.europa.eu/enterprise/faq/ce-mark.htm

http://www.ce-marking/single-market/ce-marking_el

http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/2495/1/022005x03x057a.pdf

http://www.ce-marking.com/CE-marking-logo.html

Πρότυπα και ευρωπαϊκή τυποποίηση – Η Ευρώπη σου

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/index_el.htm